วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ


แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
Information Systems Conceptual
ยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศมีความสำคัญต่อการนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจ ดังนั้นการจัดการข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบธุรกิจ และการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน
ข้อมูลและสารสนเทศ
ความหมายของข้อมูล (Data)
ข้อมูล (Data)
คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคน สัตว์ สิ่งของ สถานที่ ควรค่าแก่การจัดเก็บเพื่อนำไปใช้ในโอกาสต่อไป โดยข้อมูลอาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์
ความหมายของสารสนเทศ (Information)
สารสนเทศ (Information)
คือข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง ความคิดเห็นหรือประสบการณ์ส่วนบุคคล ที่นำมาผ่านกระบวนการประมวลผลข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และคาดการณ์อนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของข้อความ ตารางแผนภูมิ รูปภาพ เสียงและสัญลักษณ์ต่าง ๆ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ
- ข้อมูลเกิดจาก Raw Facts สารสนเทศเกิดมาจากการรวบรวมข้อมูลทีผ่านการจัดการเปลี่ยนแปลงสถานภาพของข้อมูล (tuning data) ให้เป็นสารสนเทศคือการประมวลผล (process)
ประโยชน์ของข้อมูลและสารสนเทศในการบริหารงาน
 ด้านการวางแผน
 ด้านการตัดสินใจ
 ด้านการดำเนินงาน
คุณสมบัติของข้อมูลและสารสนเทศที่ดี
 มีความถูกต้อง (accuracy)
 มีความสมบูรณ์ (completeness)
 ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ (relevance)
 มีความทันสมัย (up to date)
 ตรวจสอบได้ (verifiable)
 ความประหยัด (economics)
 ความยืดหยุ่น (flexibility)
 สามารถเผยแพร่ได้ (presentation)
 ความง่าย (simple)
 ทันกับความต้องการ (timeliness)
ระบบและระบบสารสนเทศ
ความหมายของระบบ
คือ หน่วยงานหรือองค์กรที่เกิดขึ้นจากการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลักษณะซับซ้อน เข้าด้วยกันหรือชุดขององค์ประกอบที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในรูปแบบของความสัมพันธ์ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และดำเนินงานร่วมกันไปเพื่อสู่เป้าหมายเดียวกัน
องค์ประกอบสำคัญของการดำเนินการของระบบ
 ส่วนนำเข้า (Input)
 การประมวลผล หรือกระบวนการ (Process)
 ผลผลิตหรือผลลัพธ์ (Output)
 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ
 นำข้อมูลมาเป็นตัวป้อน data=input
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ฐานข้อมูล (Database)
 ระบบการควบคุม
 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 บุคลากร
 ผู้ใช้งาน

เป้าหมายของระบบสารสนเทศ
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 กระบวนการผลิตต่าง ๆ ในองค์กรเพิ่มขึ้น ได้เปรียบในการแข่งขันทางการผลิต
 เพิ่มคุณภาพในการให้บริการ
 ผลิตสิ่งใหม่
 การสร้างโอกาสทางธุรกิจ
 ดึงดูดลูกผ้า ผู้ที่สนใจ
ระบบสารสนเทศฐานคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย
 HARDWARE
 SOFTWARE
 DATA
 TELECOMMUNICATION
 PROCEDURE
 PEOPLE
Fundamental function of Information system
 Input function
 Storage function
 Processing function
 Output function
 Communication function
ลักษณะและโครงสร้างของระบบสารสนเทL
• ผู้บริหารระดับสูง
• ผู้บริหารระดับกลาง
• ผู้บริหารระดับปฏิบัติการ
• ระดับปฏิบัติการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น